Newsletter

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Terminy składania dokumentów:

01.03. – 31.03.2016 r. – WYDAWANIE WNIOSKÓW

01.03. – 11.04.2016 r. – ZWROT WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

15.04.2016 r. – POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

18.04.2016 r. – WYWIESZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA I URUCHOMIENIE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

DO 25.04.2016 r. – SKŁADANIE ODWOŁAŃ DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

10.05.2016 r. – PRZEKAZANIE RODZICOM DECYZJI W SPRAWIE ODWOŁANIA PRZEZ KOMISJĘ

OD 10.05. – 13.05.2016 r. – SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO DYREKTORA

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Nazwa przedszkola: Przedszkole NR 3

 

 


ADRES:

Ulica - Wolności 18

Kod pocztowy - 09-100

Miejscowość – Płońsk

Telefon: (23) 662-26-10

Gmina - Płońsk

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.przedszkole3plonsk.pl


 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014r., poz. 7)
 5. Uchwała NR VII/35/2015 Rady Miejskiej w  Płońsku z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie określenia  kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk
 6. Statut Przedszkola Nr 3 w Płońsku.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS REKRUTACJI:

 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 5 lat, w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5-letnie.

3. Dzieci do przedszkola przyjmowane są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów potwierdzonych wymaganymi oświadczeniami zawierającymi klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

 

1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się w następujących terminach:

 

 • 02.03. - 31.03.2015r.                     WYDAWANIE WNIOSKÓW  - ZAŁĄCZNIK NR 1
 • 02.03. - 10.04.2015r.                     ZWROT WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
 • 16.04.2015 r.                                   POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
 • 20.04.2015 r.                                   WYWIESZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA I URUCHOMIENIE PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ               
 • DO 27.04.2015 r.                            SKŁADANIE ODWOŁAŃ DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ
 • 06.05.2015 r.                                   PRZEKAZANIE RODZICOM  DECYZJI W SPRAWIE ODWOŁANIA PRZEZ KOMISJĘ
 • OD 06.05. – 12.05.2015 r.            SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ DO DYREKTORA

 2. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.

 3. Komisja Rekrutacyjna rozpatruje Wnioski i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami.

 

 

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające kryteria obowiązkowe.

 

Kryteria obowiązkowe (art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 1. Wielodzietność rodziny kandydata (załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.)
 2. Niepełnosprawność kandydata (zał.: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą (załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135).

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE SĄ PUNKTOWANE I POSIADAJĄ TAKĄ SAMĄ WARTOŚĆ PUNKTOWĄ OD 0 DO 1 PKT.

W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów z kryteriów wymienionych w pkt. 1 – 7

lub w przypadku większej liczby kandydatów  Rada Miejska ustaliła następujące kryteria dodatkowe:

 1. Dzieci 4-letnie (ur. W 2011 r.) i 5-letnie (urodzone w 2010 r), objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej do 3 km od miejsca zamieszkania.

Załącznik: Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej, do której ubiega się o przyjęcie.

 1. Dziecko, którego oboje rodzice, opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.

Załącznik:

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.

Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej albo informacja z KRS.

Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

 1. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Płońsku i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Płońsku.

Załącznik: Oświadczenie rodzica potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Płońsku

 1. Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawowego programu w wymiarze 5 godzin) 8 godzin dziennie lub więcej.

Załącznik:

Oświadczenie rodzica zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu (powyżej 8 godzin)

 1. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej we wniosku o przyjęcie.

Komisja ogłasza swoją decyzję w postaci przedstawionego dyrektorowi protokołu z posiedzenia komisji wraz z listą dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listę wywiesza się w przedszkolu na tablicy ogłoszeń dnia 20 kwietnia 2015 r.

Regulamin rekrutacji obowiązuje od dnia 01.03.2015 r.

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NR 3

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp.

IMPREZA

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

1.

Już wakacje są za nami, do przedszkola więc wracamy – uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Wrzesień

Nauczycielki

wszystkich grup

 

2.

Od najmłodszego, aż po starszaka, wszyscy świętują dzień przedszkolaka – Światowy Dzień Przedszkolaka

Wrzesień

Nauczycielki wszystkich grup

 

3.

My naszą Panią bardzo kochamy. Dzisiaj życzenia wszyscy składamy… – uroczystość z okazji Dnia Edukacji

Październik

Nauczycielki

grupy IV

 

 4.

Już jesteśmy przedszkolaki – roześmiane z nas dzieciaki - pasowanie na przedszkolaka.

 

Listopad

Nauczycielki grupy I i II

 

 5.

W wigilię św. Andrzeja, spełniona niech będzie Twoja nadzieja- wieczór Andrzejkowy

Listopad

Nauczycielki

grupy IV

 

 6.

Czerwona postać z bajki rozdaje prezenty na Mikołajki – Mikołajki

Grudzień

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 7.

Saneczkami, saneczkami jedzie Pan Mikołaj… - choinka i spotkanie z Mikołajem

Grudzień

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 8.

Pierwszej gwiazdki już na niebie blask w kolędowy czas… – wieczór kolęd

Grudzień

Nauczycielki

grupy IV

 

 9.

Pędzą wnuki ulicami z ogromnymi laurkami - Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 10.

Każde dziecko duże, małe lubi bale w karnawale - bal karnawałowy

Styczeń

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 11.

Walentynki, walentynki, dla chłopczyka i dziewczynki - uroczystość walentynkowa

Luty

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 12.

Idą chłopcy parami, niosą kosze z kwiatami – święto dziewczynek

Marzec

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 13.

Z okazji tego dnia niezwykłego, życzymy wam chłopcy wszystkiego najlepszegoświęto chłopców

Marzec

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 14.

Tam daleko gdzie wysoka sosna, maszeruje drogą mała wiosna - pożegnanie zimy i powitanie wiosny

Marzec

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 15.

Środowisko ponad wszystko – Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 16.

Co rodzinka, to rodzinka fajna z nimi każda chwilka – Święto Mamy i Taty

Maj

Nauczycielki

wszystkich grup

 

17.

Słonko głośno z nieba krzyczy, dużo radości wszystkim dzieciom życzy – Dzień Dziecka

Czerwiec

Nauczycielki

wszystkich grup

 

 18.

Chociaż minął przedszkolny czas, dziś magia wspomnień dopadła nas… – Trzeci Bal Absolwentów

Czerwiec

Nauczycielki

B. Kołodziejczyk

E. Zdunowska

A. Rasińska

A. Kędzierska

 

 19.

Czas pożegnać przedszkole i pomyśleć o szkole… – uroczyste pożegnanie przedszkola

Czerwiec

Nauczycielki

grupy IV

 

 20.

Tak roześmiane buziaki mają nowe przedszkolaki – spotkania adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci i ich Rodziców

Sierpień

Nauczycielki grupy I

 

 

Inne imprezy organizowane w przedszkolu z udziałem dzieci:

 • Organizacja urodzin dzieci – cały rok
 • Spektakle teatralne na terenie przedszkola – terminy do uzgodnienia z grupami teatralnymi
 • Klub Czytających Przedszkoli - imprezy organizowane zgodnie z kalendarzem uroczystości w ramach przynależności do klubu.
 • Wycieczki  i spacery związane z realizacją planowanej tematyki kompleksowej organizowane wg miesięcznych planów pracy (do środowisk przyrodniczych, instytucji użyteczności publicznej - poznawanie dalszego otoczenia (szkoła podstawowa, biblioteka, urzędy i zakłady użyteczności publicznej, las, łąka, ogródki działkowe, muzea, sklepy, poczta, boisko, hala sportowa itp.).
 • Wycieczki autokarowe.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Konkursy.
 • Spektakle teatralne i projekcje kinowe poza przedszkolem.
 • Akcje i projekty organizowane przez instytucje współpracujące z przedszkolem.   
 • Cykliczne spotkania z przedstawicielami służb mundurowych (policjant, strażak, pielęgniarka).  
 • Wystawy.
 • Koncerty muzyczne.
 • Warsztaty z udziałem rodziców.
 • Uroczyste obchody świąt państwowych.

Nasz priorytet:

 

 Przedszkole otwarte
na oczekiwania i potrzeby
dzieci i rodziców

 

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w planach działania przedszkola na poszczególne lata.

Rok szkolny 2013/2014

Cel szczegółowy:

„Twórczy Przedszkolak”

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

-       Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.

-       Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

-       Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:

1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:

-  Kąciki plastyczne

-   Kąciki teatralne

-   Skrzynie skarbów

-   Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki

-   Ekspozycje dzieł znanych twórców

-   Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.

3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.

4. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.

5. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.

6. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

-   Koncerty muzyczne

-   Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.

-   Wystawy i pokazy sztuki ludowej

-   Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty

7. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:

-  Kubusiowi Przyjaciele natury

-  Pij wodę, będziesz wielki

-   Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

-   Akcja "Góra grosza".

-   Zbieranie darów dla dzieci.

Monitorowanie

Diagnozowaniu rezultatów dotyczyć będzie sposób rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosujemy narzędzia: ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, karty obserwacji dzieci, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja

Będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2013/2014, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

 1. Znają różnorodne techniki plastyczne
 2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego
 3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych
 4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu
 5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.

 

Rok szkolny 2014/2015

Cel szczegółowy:

„Nasze emocje i uczucia”

Zadania:

 1. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności

Cele:

1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.

2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie.

3. Poznawanie i utrwalanie własnych praw i obowiązków.

4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie.

5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.

6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie różnych formach aktywności.

 

Działania:

1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno- emocjonalny dzieci.

2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:

o aranżacja i modernizacja sal

o stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy

3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka

o prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

o podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych

o prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).

4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.

5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.

6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych

o opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.

o dostarczanie wzorów właściwego zachowania się

o ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.

8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

Monitorowanie

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę

nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek słu

służące do ich ewaluacji.

Oczekiwane efekty:

1. Znają własne prawa i obowiązki

2. Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne

3. Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych

4. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych

5. Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie

6. Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej

7. Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w różnorodnej działalności

8. Posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2014/2015, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Rok szkolny 2015/2016

Cel szczegółowy:

„Wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez aktywizujące metody pracy.”

Zadanie:

Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Cel:

Rozwijanie wszechstronnej osobowości dziecka poprzez aktywowanie wielozmysłowe.

 

Działania

 • modyfikowanie kodeksów grupowych „systemów motywacyjnych”, zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci;
 • wspieranie wszechstronnej edukacji dziecka poprzez właściwe różnicowanie, stosowanie metod aktywizujących;
 • diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności, zachowań i potrzeb dzieci, poprzez obserwację i analizę wytworów działalności dziecięcej;
 • realizacja programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • ewaluacja działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych;
 • propagowanie i przestrzeganie praw dziecka;
 • uwzględnianie w procesie wychowawczym uniwersalnych wartości i postaw prospołecznych;
 • umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej;
 • wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami;
 • stwarzanie warunków do prezentacji swoich zainteresowań i umiejętności na forum grupy i przedszkola, oraz poza nim

 

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania osobowości  dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych metod i  form aktywności. Zastosujemy narzędzia:  arkusze ankiet, karty obserwacji, karty kontroli dokumentacji nauczyciela, arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, obserwacje zajęć, analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ewaluacji.

 

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową;

w przedszkolu dzieci pobudzane są do rozwoju własnej aktywizacji;

w przedszkolu respektowane są normy społeczne

 

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2015/2016, a wyniki zostaną przedstawione na  Posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2016r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

 

Biuletyn Informacyjny nr 1

Biuletyn Informacyjny nr 2

Szkoła dla rodziców i wychowawców - warsztaty umiejętności wychowawczych

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku uprzejmie informuje, iż z dniem 1 marca br. rozpoczęła funkcjonowanie nowa strona internetowa Poradni - www.poradniaplonsk.pl

Na stronie znajdziecie Państwo min. szereg informacji dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów, w tym również obowiązujące w Poradni druki.

 

Dnia 8 lutego 2011 r. został przyjęty przez Burmistrza Miasta i Gminy Płońsk Pana Andrzeja Józefa Pietrasika wniosek nr POKL.09.05.00-14-287/10 "Przedszkolak i jego rodzice na miarę jutra" o przyznanie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, złożony w ramach Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

Kwota dofinansowania wynosi 48 038 zł.

Projekt będzie realizowany w terminie 08.2011 - 06.2012 w grupie dzieci 3, 4 i 5-letnich.

III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

3.1 Cel projektu

1.  Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)

2. Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.

3.  Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

 

Przedszkole nr 3 w Płońsku przy ul.Wolności 18 funkcjonuje od 1960 r. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6lat z Płońska i pobliskich wsi m.in. Brody, Słoszewo, Siedlin, Strachowo, Skrzynki. W chwili obecnej z edukacji przedszkolnej korzysta 100 dzieci, w tym:
- 25 - 3latków,
- 25 - 4latków,
- 25 - 5latków,
- 25 - 6latków,

Miasto Płońsk liczące 22465 mieszkańców, zamieszkują ludzie pracujący zazwyczaj w miejscowych zakładach pracy lub prowadza własne, nieduże działalności gospodarcze. Z powodu braku miejsc pracy i niskiego wynagrodzenia za pracę nasi mieszkańcy szukają zatrudnienia w firmach oddalonych od miejsca zamieszkania o blisko 80 km. Większość rodziców naszych wychowanków dojeżdża do pracy do Warszawy, co powoduje że nie mają zbyt dużo czasu na zabawę i rozmowę z własnym dzieckiem. Ciągła, ciężka praca w celu zapewnienia podstawowych warunków bytu, powoduje że nie mogą zapewnić dzieciom odpowiedniej uwagi, nie wspierają ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Z przeprowadzonych rozmów z rodzicami wynika ponadto, iż nie mają odpowiedniej wiedzy w zakresie rozwoju swojego dziecka.

W samym Płońsku ograniczony jest dostęp do miejsc, w których dzieci mogłyby rozwijać swoje zainteresowania, uzyskiwać wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w formach pozaszkolnych. Tym samym główną bezpłatną ofertę edukacyjną dla dzieci w wieku 3-6 lat dostarczają płońskie przedszkola.

Rodzice podczas spotkań z radą pedagogiczną przedszkola oraz dyrekcją wielokrotnie wykazywali inicjatywę mającą na celu poszerzenie bezpłatnej oferty edukacyjnej przedszkola. Takie inicjatywy zapewne służyłyby poszerzeniu wiedzy dzieci w połączeniu ze wzrostem aktywności rodziców w działaniach na rzecz przedszkola oraz społeczności lokalnej. Z kolei brak jest funduszy, by móc zaspokoić potrzeby dzieci i ich rodziców, brak środków na specjalistyczne szkolenia, które dostarczyłyby nauczycielom pracującym w przedszkolu skutecznych narzędzi edukacyjnych w rozbudzaniu pasji do uczenia i nabywania nowej wiedzy u przedszkolaków.

Najczęstsze problemy mieszkańców Płońska to:
- niewystarczająca wiedza rodziców dot. rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
- brak dostępu do najnowszych metod dydaktycznych w pracy z dziećmi
- ograniczone fundusze na szkolenia nauczycieli

Problemy te mają niekorzystny wpływ na pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego dzieci z naszej placówki. Niezbędnym jest zapewnienie wsparcia dydaktycznego dla naszych podopiecznych, pobudzenie świadomości i zaangażowanie rodziców na rzecz edukacji swojego dziecka oraz podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli pracujących z dziećmi. Jedną z możliwości poprawy sytuacji jest udział przedszkola w projekcie „Przedszkolak i jego rodzice na miarę jutra", który umożliwi:
- dzieciom - podniesienie ich poziomu wiedzy poprzez udział w zajęciach
- nauczycielom - poprzez szkolenia umożliwi wzbogacenie warsztatu pracy w zakresie nowatorskich metod nauczania
- rodzicom - poprzez udział w warsztatach dostarczy wiedzy i zaangażuje w edukację dziecka

Projekt zakłada wykorzystanie nowatorskiego programu „Mały Odkrywca"(MO), który jest prowadzony przez Akademię Nauki w ponad 40 miastach Polski. Program ten jest formą nauki przez zabawę. Dzieci uczestniczące w programie po 2 latach, a nierzadko już po roku, zaczynają czytać, bez ani jednej formalnej lekcji czytania, gdyż to nie dzieci uczą się czytać a ... misie. Dzieci ucząc swoje misie czytania same mimowolnie się uczą. Program zawiera szereg doświadczeń naukowych z fizyki, chemii, biologii rozbudzających zainteresowanie otaczającym je światem a także budujących przekonanie, że uczenie jest łatwe i bardzo przyjemne. Program MO rozbudza u dzieci pasję poznawania zjawisk oraz ciekawość otaczającego świata, dzieci mają więcej zapału do nauki. Dzięki tym zajęciom, idąc do szkoły potrafią dobrze czytać. Tym samym przeżywają mniej stresu, szybciej się aklimatyzują, czują większą pewność siebie. Dodatkowo za objęciem takim wsparciem małych dzieci przemawia fakt, iż do 5 roku życia dzieci mają największy potencjał. Ważne jest, żeby dziecko w tym wieku miało bogate środowisko, w którym będzie mogło doświadczać kontaktu ze słowem pisanym, fizyką, chemią czy biologią. Na żadnym następnym etapie życia dziecko nie będzie się tak łatwo i szybko uczyć. W tym wieku również nabędzie ono przekonań na temat uczenia się. Dzieci, które teraz utwierdzi się w tym, że uczenie jest przyjemne i przynosi korzyści jako dorośli nie będą mieć oporów przed przekwalifikowaniem się lub podejmowaniem nowych wyzwań życiowych. To we wczesnym dzieciństwie bowiem kształtują się nasze umiejętności społeczne, werbalne, emocjonalne, niezbędne w dalszej karierze szkolnej i zawodowej, potrzebne aby cieszyć się udanym życiem. Umiejętności tworzą tzw. ogólny kapitał ludzki, przydatny później w każdej sytuacji życiowej. W zależności od tego, jakie możliwości rozwoju owych umiejętności zapewnimy naszym dzieciom, taki będziemy mieć kapitał ludzki. Poprzez realizację projektu chcemy wpłynąć na zmianę przekonań na temat procesu uczenia się również u osób dorosłych. Podczas warsztatów dla rodziców dzieci biorących udział w zajęciach pokażemy dorosłym, że uczenie się może być przyjemne a nawet pasjonujące, a nowa wiedza praktyczna i przynosząca wymierne korzyści na co dzień. Rodzice przekonają się również, że na naukę nigdy nie jest za późno. Zrobimy to wykorzystując chęć pomocy własnym dzieciom. Podczas warsztatów ważna będzie również akceptacja i szacunek dla ich statusu społecznego oraz dla ich obecnej wiedzy i doświadczenia życiowego.

Cel główny:
- podniesienie poziomu wiedzy 75 dzieci z Przedszkola Nr 3 w Płońsku, w okresie 12 miesięcy poprzez opanowanie umiejętności czytania, pisania, rozwój myślenia, koncentracji, odkrycie własnych talentów
- zwiększenie w ciągu 12 miesięcy wiedzy 70 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 3 w Płońsku, na temat rozwoju psychofizycznego dzieci i metod wspierania dzieci w tym rozwoju
- poznanie przez 8 nauczycielek pracujących w Przedszkolu Nr 3 w Płońsku w okresie 12 miesięcy, nowoczesnych metod pracy z dzieckiem

Cele szczegółowe:
- Wspieranie rozwoju 75 dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez zmniejszenie dysproporcji w zakresie korzystania z nowoczesnych metod nauczania, pomocy dydaktycznych oraz dostępu do nowoczesnego sprzętu audiowizualnego.
- Pobudzenie chęci zdobywania nowej wiedzy przez 70 rodziców obu płci i zaangażowanie ich w działanie na rzecz rozwoju edukacji swojej i swoich dzieci.
- Wsparcie 8 nauczycielek przedszkola i zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości szkoleń, innowacyjnych narzędzi edukacyjnych oraz doświadczenia w ich wykorzystywaniu w pracy z dziećmi.

Założenia projektu są zgodne z następującymi dokumentami:
- POKL - Cel strategiczny: „Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych"
- z wytycznymi konkursu Priorytet IX, działanie 9.5: pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich
- Programem Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na 2008 - 2013, MEN, „wspieranie rozwoju najmłodszych dzieci, poprawa jakości procesu kształcenia, podniesienie kompetencji nauczycieli, aktywizowanie środowisk wiejskich do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym"
- ze Strategią Rozwoju woj. mazowieckiego do 2020: zapewnienie mieszkańcom możliwości kształcenia i dokształcania, oraz aktywizacje obszarów pozametropolitalnych,
- z lokalną polityką edukacyjną Miasta Płońsk, która zakłada pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz przedszkola,

Projekt będzie realizowany zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, będzie zapewniał politykę równych szans i koncepcję zrównoważonego rozwoju.

 

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

1. Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem

2. Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem

3. Opisz sposób rekrutacji uczestników

Wsparciem zostaną objęci zgodnie z dokumentacją konkursową mieszkańcy miasta liczącego 25 tyś. mieszkańców - miasta Płońsk w tym:
- wszystkie dzieci w wieku 3 - 5 lat, uczęszczające do Przedszkola nr 3 w Płońsku w roku szkolnym 2011/2012 - 75 dzieci - wszyscy rodzice / opiekunowie w/w dzieci (niektórzy rodzice mają więcej niż jedno dziecko), realizując zasadę równości płci - na warsztaty zostaną zaproszone zarówno matki, jak i ojcowie - 70 osób
- wszystkie nauczycielki Przedszkola nr 3 w Płońsku - 8 osób.

Projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację.
Większość rodziców zwraca uwagę na:
- ograniczony dostęp do nowoczesnych - narzędzi edukacyjnych, co powoduje niemoc wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego dzieci w wieku 3 - 5 lat
- potrzebę wspierania dzieci w ich rozwoju emocjonalnym i intelektualnym
- problemy ich dzieci z czytaniem i koncentracją lub rodzice obawiają się, że te problemy mogą się pojawić się w przyszłości (w szkole)
- niewystarczającą wiedzę, aby wspierać rozwój swojego dziecka.

Powyższe problemy są widoczne wśród dzieci w wieku 3 - 5 lat, dlatego pragniemy objąć wsparciem wszystkie dzieci i ich rodziców z w/w grup. Wpłynie to na podniesienie ich poziomu wiedzy i rozwój kompetencji intelektualnych i emocjonalnych. Nauczycielki przedszkola zwracają uwagę na niewystarczające fundusze w przedszkolu przeznaczone na podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i rodziców, pragniemy aby w naszym przedszkolu realizowany był projekt „Przedszkolak i jego rodzice na miarę jutra", który zaspokoi potrzeby w/w grup docelowych i będzie odpowiedzią na wykazywaną przez ostatnie lata inicjatywę lokalną rodziców w celu rozszerzenia i wzbogacenia programu edukacji przedszkolnej.

Rekrutacja:
- poinformowanie rodziców podczas zebrania o założeniach projektu i przekazanie im szczegółowej informacji na jego temat w formie listu oraz ogłoszenia na tablicy informacyjnej w przedszkolu
- uzyskanie od jednego z rodziców każdego dziecka pisemnego oświadczenia o zgodzie na udział dziecka w programie oraz o czynnym udziale w każdym z warsztatów
- reklama społeczna (artykuły w gazecie lokalnej i na stronie internetowej urzędu miasta) - gazeta lokalna dołączając do tej inicjatywy zadeklarowała bezpłatnie zamieścić informacje o realizowanym projekcie3.3 Działania

1. Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie


Działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych.
Projekt realizowany będzie od 01.08.2011 do 31.07.2012

1. Promocja projektu
Przekazanie informacji o projekcie rodzicom poprzez zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, na str.internetowej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, ustnie podczas zebrań oraz w listach do rodziców. Oznakowanie pomieszczeń oraz materiałów dydaktycznych zgodnie z planem komunikacji POKL

2. Szkolenie 8 nauczycielek
Odbędzie się w sierpniu 2011 r. (20 godzin zegarowych). Poprowadzą je licencjonowani trenerzy Akademii Nauki. Celem szkolenia będzie przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi - wyposażenie ich w wiadomości z zakresu nowoczesnych strategii nauki czytania, treningu pamięci i koncentracji, postaw rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym oraz szczegółowe omówienie metodyki prowadzenia poszczególnych zajęć z dzieci ze szczególnym zwróceniem uwagi na eksperymenty naukowe przeprowadzone w ramach programu. Nauczyciele zostaną wyposażeni w komplet materiałów dydaktycznych i metodycznych. W celu zapewnienia wysokiej skuteczności i jakości, szkolenie odbędzie się w Centrum kształcenia na odległość w Siedlinie (gm. Płońsk), które zostało utworzone w ramach Działania 2.1 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Forma szkolenia wymaga dostępu do usług ICT, a osoby biorące udział w szkoleniu mają utrudniony do nich dostęp, dlatego będą korzystać z zakupionego w latach 2004-2006 sprzętu komputerowego w utworzonym centrum (Miasto Płońsk posiada zawarte porozumienie w tej sprawie) - (kryterium strategiczne 20 pkt).

3. Zajęcia dla 75 dzieci z Przedszkola nr 3 w Płońsku.
Zakup potrzebnych sprzętów i materiałów dydaktycznych, przygotowanie testów dla dzieci, ankiet dla rodziców i nauczycieli. Przeprowadzenie 180 godzin zajęć z dziećmi - 60 zajęć z każdą z 3 grup w ciągu 10 miesięcy roku szkolnego. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu i wynoszą odpowiednio dla 3 i 4-latków - 30 min, 5-latków - 45 min. W pozostałe dni następuje utrwalenie słownictwa, ok. 10 min. dziennie. Ich celem jest:
- pobudzenie neuronalnych struktur odpowiedzialnych za czytanie poprzez stymulację w postaci "kąpieli słownej"
- poszerzenie bazy reprezentacji słów: znaczeniowej i ideowej
- budowanie u dzieci pozytywnych przekonań na temat czytania, procesu uczenia się oraz na temat samego siebie przez wzmacnianie postawy - dam sobie radę w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji
- budowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych takich jak: umiejętności współdziałania w grupie i wspieranie się nawzajem, by móc osiągnąć wspólne cele
- wzmacnianie u dzieci ciekawości na temat otaczającego je świata i rozbudzanie chęci odkrywania tajemnic, jakie przed nimi stawia

Podczas zajęć nauczyciel wprowadza słownictwo a w domu rodzice utrwalają je poprzez zabawy używając odpowiednich formularzy.
Przedszkole otrzymuje do pracy z dziećmi 3 komplety materiałów, w tym:
- 300 kartonowych tablic z wyrazami
- 70 kolorowych tablic obrazujących omawiane zjawiska
- 50 plastronów do zabawy wyrazami
- 100 tablic z literkami

Każde dziecko otrzymuje sukcesywnie podczas trwania programu:
- 10 kolorowych, 16-stronnicowych książeczek, z których dziecko uczy się czytać
- 60 formularzy, które wspomagają naukę czytania i pisania dziecka
- 30 kartonowych formularzy z grami do grania z rodzicami w domu

4. Nadzór metodyczny
W trakcie realizacji zajęć z dziećmi przeprowadzonych zostanie z metodykiem z Akademii Nauki 6 spotkań superwizyjnych w celu wsparcia metodycznego nauczycieli (dwa razy - w I i II semestrze w każdej z 3 grup). Wsparcie metodyczne będzie polegać również na kontakcie telefonicznym oraz mailowym nauczycieli z w/w metodykiem.

5. Organizacja 2 dwugodzinnych warsztatów dla rodziców każdej z 3 grup dzieci uczęszczających na zajęcia. Pierwszy, zatytułowany „Genialny umysł dziecka - trening domowy" odbędzie się we wrześniu 2011 - przekazane zostaną informacje na temat psychologii rozwojowej dziecka, zagadnienia związane z neurologią uczenia się ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia czytania, pamięci i koncentracji oraz metod i sposobów pracy z dzieckiem w domu. Drugi przeprowadzony zostanie w lutym 2012 i nosi tytuł "Indywidualne Wzorce Myślenia czyli uczenie się a emocje". Tematyka tego warsztatu poświęcona jest odkrywaniu indywidualnych predyspozycji swoich i swoich dzieci, umiejętnym ich wykorzystaniu oraz sposobom wspierania dzieci w ich rozwoju emocjonalnym.

6. Zarządzanie projektem, monitoring i sprawozdawczość oraz bieżąca realizacja projektu (osoby odpowiedzialne - koordynator projektu, koordynator merytoryczny, księgowy)
Wartością dodaną projektu będą 3 komplety materiałów dydaktycznych, sprzęt zakupiony do realizacji projektu, które po zakończeniu projektu pozostaną w przedszkolu i będą mogły być wykorzystywane do pracy z innymi dziećmi.

 

3.4 Rezultaty i Produkty

1. Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań

2. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane

3. Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu

Rezultaty twarde:
- wzrost poziomu wiedzy 75 przedszkolaków w wieku 3 - 5 lat na temat otaczającego je świata - test 1 i 2
- przeprowadzenie 180 zajęć dla dzieci - uzyskanie dyplomów, dzienniki zajęć, listy obecności
- zwiększanie wiedzy przez 70 rodziców/opiekunów na temat wspierania własnych dzieci w ich rozwoju intelektualnym i emocjonalnym - ankiety okresowe i końcowe,
- przeprowadzenie 2 warsztatów dla każdej z 3 grup rodziców / opiekunów, listy obecności
- przeszkolenie 70 rodziców/opiekunów z praktycznych postaw psychologii rozwojowej dzieci w wieku przedszkolnym - uzyskanie zaświadczeń, listy obecności
- zwiększenie wiedzy przez 8 nauczycielek przedszkola z metodyki programu Mały Odkrywca - listy obecności, uzyskanie certyfikatów
- 2 artykuły w prasie lokalnej (info. o rozpoczętym projekcie, wywiad z koordynatorem projektu nt. osiągniętych rezultatów)

Rezultaty miękkie:
- rozwój umiejętności interpersonalnych dzieci - test 1 i 2, ankiety rodziców/opiekunów i nauczycielek
- rozpowszechnienie działań edukacyjnych zawartych w POKL - 2 artykuły w prasie lokalnej oraz informacje na stronach internetowych Urzędu Miasta
- wyrównywanie szans edukacyjnych 75 dzieci - testy, ankiety,
- podniesienie świadomości rodziców/opiekunów w zakresie korzyści płynących z kształcenia swoich dzieci oraz samokształcenia.

Dzięki realizacji projektu nastąpi pobudzenie środowiska lokalnego i jego zaangażowania na rzecz edukacji przedszkolnej na obszarze miasta.

MONITORING:
- Deklaracje uczestnictwa podpisane przez jednego z rodziców / opiekunów
- Dziennik zajęć, listy obecności - monitorowanie przeprowadzenia 180 zajęć z dziećmi
- Listy obecności - szkolenie dla nauczycieli, warsztaty dla rodziców
- Nadzór metodyka - superwizja zajęć w grupach, opracowanie ankiet, testów ankiety z wizytacji
- Test ogólnych wiadomości dot. otaczającego świata 1 - wrzesień 2011, 2 - czerwiec 2012
- Ankieta dla rodziców / opiekunów, okresowa (wrzesień 2011) i podsumowująca (czerwiec 2012) - dot. nowych zajęć w przedszkolu oraz przydatności informacji uzyskanych na warsztatach
- Ankieta dla nauczycielek, okresowa (grudzień 2011 ) i podsumowująca (czerwiec 2012) dot. wpływu nowego programu na jakość uczenia, efekty dzieci i zaangażowanie rodziców / opiekunów

Przeszkolenie i przekazanie nowych metod uczenia nauczycielom, rodzicom / opiekunom i dzieciom wpłynie na podniesienie ich poziomu wiedzy i rozwój kompetencji intelektualnych i emocjonalnych przez co zmniejszy się dysproporcja w przygotowaniu do nauki w szkole podstawowej między dziećmi z małych i dużych miast. Rezultaty przyczynią się do pobudzenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie korzyści płynących z kształcenia i edukacji.

 

3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

1. Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć / projektów
2. Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
3. Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby / stanowiska w projekcie)
4. Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent / partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
5. Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

Przedszkole Nr 3 w okresie od 20.10 do 19.12.2008 brało udział w programie „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania pomocy o charakterze edukacyjnym. Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży". Wartość projektów - 10 833,50 PLN pozwoliła na sfinansowanie zajęć i warsztatów, z których korzystały dzieci w wieku 5 - 6 lat z przedszkola. Realizowany projekt "To, co najlepsze dajmy dzieciom" przyczynił się do wyrównania szans edukacyjnych. W ramach projektu dzieci 5 i 6-letnie uczestniczyły w zajęciach dodatkowych - ogólnorozwojowych.

Gmina Miasto Płońsk współpracuje z gminą Prońskw ramach Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze(LGD). Bierze udzial w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowania ludności wiejskiej i realizowania lokalnej strategii rozwoju. Obecnie rozpoczyna realizację projektu „Wyposażenie przyjaznego miejsca do spędzenia wolnego czasu na terenie mazowieckiej wsi,którym jest świetlica wiejska w SzerominKu służąca mieszkańcom i turystom Powiatu Płońskiego". Ze świetlicy tej korzystać będą nasi wychowankowie i ich rodzice, gdyż wieś Szerominek oddalona jest o 5 km od Płońska (kryterium strategiczne 20 pkt).

Projekt będzie zarządzany w sposób równościowy przez zespół projektowy:
- Koordynator projektu - odpowiadać będzie za całokształt projektu, prawidłową realizację, nadzór nad personelem projektu, kontakt z IW, z podwykonawcami, sprawozdawczość, obsługa administracyjna, zarządzanie dokumentacją projektu (um. zlecenie).
- Metodyk - hospitacja zajęć, opracowanie ankiet i testów, warsztaty dla rodziców (um. zlecenie)
- Koordynator merytoryczny - nadzór merytoryczny nad realizacją projektu i jego ewaluacją (um.ziecenie)
- Księgowy - rozliczanie i księgowanie projektu (um.zlecenie)
Projekt będzie realizowany przed podmiot posiadający siedzibę na terenie miasta Płońsk (Wolności 18).

Przedszkole posiada 4 sale i salę gimnastyczną, pomieszczenie administracyjne wyposażone w komputer i drukarkę. Kadra pedagogiczna przedszkola posiada wykształcenie wyższe, z doświadczeniem w pracy z dziećmi i w zarządzaniu finansami. Do realizacji projektu przewidziany jest podwykonawca Akademia Nauki z siedzibą w Płońsku, przy ul. Kolejowej 20, posiadający doświadczenie w nowoczesnych strategiach edukacyjnych, szczególnie w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Nazwa przedszkola: Przedszkole Nr 3

 

 

ADRES:

Ulica - Wolności 18

Kod pocztowy - 09-100

Miejscowość – Płońsk

Telefon: (0-23) 662-26-10

Gmina - Płońsk

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.przedszkole3plonsk.pl

 


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

4. Statut Przedszkola Nr 3

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS REKRUTACJI:

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 - 6 lat, w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5-letnie. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się:

-  dysponowanie przez przedszkole wolnymi miejscami;

-  odpowiedni rozwój psychofizyczny dziecka umożliwiający uczęszczanie do przedszkola;

-  2-tygodniowy okres adaptacji.

2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się w następujących terminach:

- 01.03. - 31.03 - WYDAWANIE KART ZGŁOSZENIA DZIECKA
- 01.03. - 08.04 - SKŁADANIE WYPEŁNIONEJ KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA
- DO 20.04 - OGŁOSZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
- DO 29.04 - SKŁADANIE ODWOŁAŃ OD DECYZJI KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
- 06.05 - PRZEKAZANIE RODZICOM DECYZJI W SPRAWIE ODWOŁANIA

3. Dyrektor powołuje Komisję Kwalifikacyjną w składzie: dyrektor przedszkola jako przewodniczący, przedstawiciel rady rodziców oraz przedstawiciel rady pedagogicznej.

4. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje Karty Zgłoszenia Dziecka i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami.

5. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zameldowane na stałe na terenie Gminy Miejskiej Płońsk.

 

 

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ:

1. Dzieci sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

2. Dzieci wychowywane przez samotnych rodziców pracujących;

3. Dzieci rodziców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy;

4. Dzieci z rodzin zastępczych;

5. Dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednich latach;

6. Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola;

7. Dzieci obojga pracujących rodziców;

 

 

Komisja ogłasza swoją decyzję w postaci protokołu z posiedzenia komisji i listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na tablicy ogłoszeń w dniu 20 kwietnia 2011r.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwoływać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do dyrektora przedszkola w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy.

Dyrektor rozpatruje odwołanie i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. Decyzja dyrektora przedszkola jest ostateczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OBOWIĄZUJĄCA OD 01.09.2009

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności      intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

3) samodzielnie korzysta z toalety;

4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

4) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

5) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny  w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

 

7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

 

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

5) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

 

Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

 

9. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;

2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

 

10. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

 

11. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

 

 

12. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy  w roku.

 

 

13. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 

14. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się
następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu,
współpracując w tym zakresie z rodzicami.

W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych  i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

 

 
1.Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi. 

UZASADNIENIE: Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.

2.Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.
UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką.

3.Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola.
UZASADNIENIE: Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.

4.W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady podawania leku.
UZASADNIENIE: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.

5.Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa w domu.
UZASADNIENIE: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.

6.Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8.30. O późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy.
UZASADNIENIE: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.

7.W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków.
UZASADNIENIE: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.

8.Po odebraniu przez Rodziców dzieci mogą przyjść do ogródka przedszkolnego tylko pod opieką osób dorosłych.
UZASADNIENIE: Nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, jeśli po odebraniu przez Rodziców przychodzą bawić się w ogrodzie przedszkolnym.

9.Na zebrania zapraszamy Rodziców bez dzieci.
UZASADNIENIE: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają Rodzicom i Nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.

10.Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt.
UZASADNIENIE: Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.

DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA NR 3 W PŁOŃSKU

Wybór literatury dla rodziców i nie tylko

 1. "Dziecko grzeczne i niegrzeczne" B. Beil, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.
 2. "Psychologia domowa" Braun-Gałkowska, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1990.
 3. "Dziecko zagubione w rzeczywistości" F. Brauner, Warszawa, WSiP 1993.
 4. "Kocham i wychowuję" W. Brejnak, Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Adam, Warszawa 1993.
 5. "Dzieci, rodzice i szczęście" R. Carlton, Wyd. „Ravi”, Łódź 1995.
 6. "Zmęczonym rodzicom" J. Dobson, Wyd. "Rodzinny Krąg", Warszawa 1993.
 7. "Uparte dziecko" J. Dobson, "Alfa-Omega" Wyd. Ruchu Wielkiego Posłannictwa, Warszawa 1978.
 8. "Jak wychowywać szczęśliwe dzieci" W. Eichelberg,  Wyd. „Intra”, Warszawa 1994.
 9. "Jak być dobrymi rodzicami" M. Elliot, 501 rad, Wyd. „Amber”, Warszawa 1997.
 10. "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły" E. Faber, Mazlish, Media Rodzina, Poznań 2001.
 11. "Toksyczni rodzice" S. Forward,  Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, Warszawa 1992.
 12. "Co wyrośnie z naszych dzieci" H. Geiger, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1979
 13. "Zjedz zupkę i ... bądź cicho" M. Ghazal,  PWN, Warszawa 1995.
 14. "Wychowanie bez porażek" T. Gordon, IW PAX, Warszawa 2000.
 15. "Jak lepiej rozumieć i wychowywać dziecko" E. Klimas-Kuchtowa, Wydawnictwo Fortis, Kraków 1993.
 16. "Jedynak" M. Kumpel, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 17. "Kiedy pozwolić, kiedy zabronić dzieciom od 2 do 16 lat. Jasne reguły pomagające wychowywać" R. MacKenzie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 18. "Spróbujcie być dzieckiem" E. Madrova,  WSiP, Warszawa 1989.
 19. "Bajki terapeutyczne" M. Molicka, Media Rodzina, Poznań 1999.
 20. "Dziesięć rzeczy, które powinni wiedzieć wszyscy rodzice" paleg, Rebus, Poznań 2000.
 21. "Szczęśliwe dzieci, czyli udane wychowanie" P. Pauling, „Jedność”, Kielce 2000.
 22. "Mały tyran" Prekop, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, Warszawa 1993.
 23. "Problemy naszych dzieci" E. Santanche, Porady psychologa, Wyd. M, Kraków 1996.
 24. "Jak wychowywać?" J. Tarnowski, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1993.
 25. "Witam, Jak powiedzieć dziecku NIE" Wydawnictwo Lekarskie PZWL
 26. "Gry i zabawy z dziećmi" Silberg Jackie, "Media Rodzina of Poznań", Poznań 2000.
 27. "Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych:50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania" Andrychowska-Biegacz Jadwiga, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2006.
 28. "Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach" Charles E. Schaefer, Theresa DiGeronimo, Harbor Point Media Rodzina 2002r.

 

Statut

Przedszkola Nr 3

w Płońsku

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.    Przedszkole Nr 3 w Płońsku zwane dalej przedszkolem działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.), w szczególności Ustawy z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 80, poz. 542),

Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.),

Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo Budżetowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 4 poz. 18 z późniejszymi zmianami),

Uchwały Rady Miasta Płońska Nr XVI 111/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zmiany formy prowadzenia gospodarki finansowej przedszkoli.

2.    Organ prowadzący przedszkole: Samorząd Gminy Miasta Płońsk.

3.    Forma organizacyjno-prawna – Jednostka samorządowa.

4.    Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez ZOPO według zasad określonych w odrębnych przepisach.

5.    Na pieczęci używana jest nazwa w pełnym brzmieniu:

PRZEDSZKOLE NR 3

09-100 PŁOŃSK

NIP: 5671590540

REGON: 130501046

tel./fax 23 662-26-10

6.    Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał.

7.    Organ prowadzący może nadać imię przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola.

 

§ 2.

1.    Celem przedszkola jest:

a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji,

b)      budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe,

c)       kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

d)      rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i z dorosłymi,

e)       stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

f)        troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną,

g)      zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

h)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

i)        wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

j)        kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

k)      zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowania tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej

 

§ 3.

1.    Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę, tj.:

a)     dla każdego oddziału przydzielona jest sala zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,

b)    każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek, dzieci nie mogą pozostawać bez opieki dorosłych,

c)     podczas pobytu wychowanków w ogrodzie zajęcia i zabawy poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

d)    w trakcie zajęć poza terenem przedszkola w tej samej miejscowości lub innej (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki i woźnej. (nie więcej niż 15 dzieci na jedną osobę dorosłą). W czasie wycieczek do innych miejscowości można korzystać z opieki rodziców.

 

§ 4.

1.    W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

2.    Dzieci mogą być odbierane również przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów zapewniające im pełne bezpieczeństwo.

3.    Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 5.

1.    Organami przedszkola są:

a)     dyrektor przedszkola,

b)    rada pedagogiczna,

c)     rada rodziców

 

§ 6.

1.    Dyrektor przedszkola ponosi pełną odpowiedzialność za pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą placówki oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

2.    Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za przepisy BHP w placówce.

a)     Jeżeli przerwa w działalności placówki trwa, co najmniej 2 tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

b)    Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

c)     Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole lub placówkę

3.    Zadania dyrektora są następujące:

·        Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli.

·        Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne.

·        Realizuje uchwały rady pedagogicznej przedszkola, podjęte w ramach stanowiących kompetencji.

·        Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą przedszkola.

·        Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

·        Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

·        Dyrektor występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

·        Dyrektor w wykonywaniu swoich zdań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.

·        Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolonym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działaniu przedszkola.

4.   Dyrektor Przedszkola organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

§ 7.

1.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2.    W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3.    W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4.    Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki

5.    Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

6.    Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

a)     dyrektor,

b)    rada pedagogiczna,

c)     organ prowadzący,

d)    organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

7.    Rada może zebrać się również wtedy, gdy co najmniej jedna trzecia jej członków zgłosi taki wniosek.

8.    Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.

9.    Wnioskodawca zwołania posiedzenia rady pedagogicznej powinien podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.

10.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)     zatwierdzenie planów pracy przedszkola,

b)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d)    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków.

11.  Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:

a)     wyrażanie opinii w sprawie propozycji dyrektora dotyczącej przyznania nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

b)    przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

12.  Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora.

13.  Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

14.  Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

15.  Osoby biorące udział w posiedzeniach rady pedagogicznej zobowiązane są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

16.  Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.

17.  Rada Pedagogiczna tworzy zespoły zadaniowe do rozwiązywania bieżących problemów.

 

§ 8.

1.    Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.

2.    Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na rzecz dzieci przez rodzinę i przedszkole.

3.    Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.

4.    Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego Przedszkole,  organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz Rady Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

5.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a)     w przypadku stwierdzenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,

b)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola.

6.    W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

7.    W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

8.    W wyborach, o których mowa w pkt. 6, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

9.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

a)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych

10.  Zebrania rady są protokołowane.

11.  Na posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki.

 

§ 9.

1.    Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

a)     dają każdemu z nich możliwości swobody działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i w statucie przedszkola,

b)    zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą

2.    Spory pomiędzy organami przedszkola są rozwiązywane w formie dyskusji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu należy do dyrektora przedszkola.

3.    Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz poziomu placówki.

4.    Dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności w placówce może zastępować wyznaczony przez niego w porozumieniu z radą pedagogiczną nauczyciel tego przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 10.

1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora w porozumieniu z rodzicami.

2.    Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

 

§ 11.

1.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku np.: 3-4 - latki, 5-6 - latki z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

2.    Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

3.    Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 

 

 

§ 12.

1.    Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8.00 do 13.00.

1.1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

a)     co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela,

b)    co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku dzieci młodszych -1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

c)     najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d)    pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne),

2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3.    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności z uwzględnieniem zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć gimnastyki korekcyjnej, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

·        z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,

·        z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut

a)     z budżetu państwa w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe

b)    wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych

c)     w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej

4.    Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 13.

1.    Przedszkole jest wielooddziałowe.

2.    Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a)     4 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,

b)    salę gimnastyczną

c)     kuchnię,

d)    pomieszczenie administracyjno-gospodarcze

3.    Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

4.    Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy, codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

 

§ 14.

1.    Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawia do zatwierdzenia przez organ prowadzący

2.    Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3.    W arkuszu organizacji przedszkola określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną tygodniowa i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

4.    W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań

 

§ 15.

1.    Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa, potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.    Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału

 

§ 16.

1.    Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.

2.   Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8.00 – 13.00.

3.    Terminy przerw wakacyjnych w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek dyrektora w porozumieniu z rodzicami.

4.    W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków

5.    Koszty wyżywienia dziecka, koszt surowca, pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów.

6.    Opłaty za wyżywienie kwitowane są na druku kwitariusz KP, które są drukami ścisłego zarachowania.

7.    Rodzice (opiekunowie) nie wnoszą opłaty, o której mowa w pkt.5 za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu po wcześniejszym (nie później niż 1 – ego dnia nieobecności) powiadomieniu przez rodziców (opiekunów) o nieobecności dziecka w przedszkolu.

8.    Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora nie później niż od 10 do 15 każdego miesiąca.

9.    Opłata za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wynosi 1 zł za godzinę.

10.  Opłata za wyżywienie w części dotyczącej zakupu surowców wynosi odpowiednio

·        obiad – 50%

·        śniadanie – 25%

·        podwieczorek – 25%

11.  Pracownicy maja prawo do korzystania z wyżywienia w przedszkolu i pokrywają 100% kosztów przygotowania posiłków.

12.  Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w wydanym, odrębnie na każdy rok szkolny, zarządzeniu

 

ROZDZIAL V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

 

§ 17.

1.    W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.    Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

3.    Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

4.    Szczegółowe zasady pracowników administracji i obsługi określa dyrektor przedszkola w oparciu o statut przedszkola z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych placówki.

 

§ 18.

DO OBOWIĄZKÓW INTENDENTA NALEŻY:

1.    Przyjmowanie odpłatności od rodziców na kwitariuszu ewidencyjno-przychodowym i rozliczanie dochodów z ZOPO.

2.    Przechowywanie w kasie gotówki, rachunków.

3.    Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji poza księgowej, aktualizacja wywieszek inwentarzowych.

4.    Uzgadnianie sald z księgowością ZOPO.

5.    Uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola.

6.    Zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe, itp.

7.    Troska o stan techniczny budynku, nadzór nad remontami podczas nieobecności dyrektora.

8.    Kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, gaśnic, zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

9.    Kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi.

10.  Współuczestniczenie w opracowaniu planu roboczego i perspektywicznego w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej przedszkola.

11.  Rejestracja zwolnień lekarskich pracowników.

12.  W okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora.

13.  Pobieranie z kasy ZOPO zaliczki oraz rozliczanie jej na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez dyrektora przedszkola oraz zaewidencjonowanie w odpowiednich rejestrach.

14.  Zaopatrywanie w artykuły żywnościowe przedszkola zgodnie z planowanymi jadłospisami, obowiązującymi normami i kalorycznością.

15.  Wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do raportu żywieniowego (potwierdzone podpisem kucharki).

16.  Prowadzenie kartotek magazynowych i dziennika materiałowego (przebitki sporządzanie rozliczeń miesięcznych).

17.  Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem.

18.  Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni i porcjowaniem posiłków.

19.  Zaopatrywanie przedszkola w środki czystości oraz pracowników w odzież ochronną.

20.  Zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem.

21.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 19.

DO OBOWIĄZKÓW KUCHARZA NALEŻY:

1.    Układanie jadłospisu na dekadę.

2.    Pobieranie produktów spożywczych z magazynu wg planowanego jadłospisu i przygotowanie posiłków.

3.    Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż., dyscypliny pracy.

4.    Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.

5.    Dbanie o najwyższą jakość posiłków oraz wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.

6.    Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków, racjonalne wykorzystanie produktów pobranych z magazynu.

7.    Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia, oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.

8.    Zachowanie zgodności kalorycznej przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością.

9.    Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

10.  Dbanie o wzorowa czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej.

11.  Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia.

12.  Współudział w okresowym porządkowaniu pomieszczeń kuchennych.

13.  Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

§ 20.

DO OBOWIĄZKÓW POMOCY KUCHENNEJ NALEŻY:

1.    Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków.

2.    Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.

3.    Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.

4.    Pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków.

5.    Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych, BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy.

6.    Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.

7.    Sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów i ścierek.

8.    Doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności.

9.    Pomoc w zaopatrywaniu przedszkola w artykuły spożywcze i sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.

10.  Odpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.

11.  Wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.

 

§ 21.

DO OBOWIĄZKÓW WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ NALEŻY:

1.    Współpraca z nauczycielką przydzielonej grupy.

a)     Zwracanie uwagi na bezpieczne zachowanie dzieci, informowanie nauczycielek o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu”

2.    Codzienne sprzątanie Sali, wycieranie kurzu z zabawek, pomocy, półce na prace indywidualne.

3.    Dbanie o czystość łazienek i sanitariatów.

4.    Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych.

5.    Dbanie o czystość parkietów, ręczników, fartuchów ochronnych i estetyczny wygląd placówki.

6.    Raz w miesiącu wykonanie generalnego sprzątania.

7.    Estetyczne podawanie posiłków dzieciom z uwzględnieniem właściwych porcji.

8.    Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.

9.    Pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu się.

10.  Opieka w czasie spacerów i wycieczek.

11.  Pomoc dzieciom przy korzystaniu z toalety oraz w sytuacjach tego wymagających.

12.  Odpowiednie zabezpieczenie przez dziećmi środków czystości, oszczędne nimi gospodarowanie.

13.  Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości.

14.  Dbałość o naczynia, powierzony sprzęt, zabezpieczenie przed kradzieżą oraz umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym.

15.  Dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu.

16.  Dbałość o ogród kwiatowy na terenie do zabaw dla dzieci.

17.  Wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola.

 

§ 22.

DO OBOWIĄZKÓW POMOCY NAUCZYCIELKI NALEŻY:

1.    Spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela grupy najmłodszej.

a)     Zwracać uwagę na bezpieczne zachowanie dzieci, informować nauczycielki o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

2.    Opieka nad dziećmi 3-letnimi w ciągu całego dnia (pomoc przy myciu, ubieraniu i karmieniu, itp.).

3.    Utrzymywać czystość pomieszczeń, w których przebywa z dziećmi.

4.    Opieka nad kwiatami i akwarium z rybkami w swojej sali.

5.    Dbanie o należyty stan mienia przedszkolnego.

6.    Okresowe mycie zabawek, zmiana ubrań lalek, pranie pościeli lalek.

7.    Uprzejmość i życzliwość w stosunku do dzieci.

8.    Dbanie o grządkę kwiatową na terenie do zabaw.

 

§ 23.

1.    Dyrektor przedszkola powierza oddziały opiece jednej lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).

2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§ 24.

ZAKRES I ZADANIA NAUCZYCIELI

1.    Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych wychowanków.

a)     Uwypukla w tematyce zajęć wychowawczych treści dotyczące bezpieczeństwa.

b)    Wzmaga działalność profilaktyczną wśród grupy dzieci, która nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym dzieciom.

c)     Reaguje na naruszenie przez dzieci  zasad zachowania (przemoc fizyczna, agresja, wulgarne wyrazy, zwroty i gesty).

2.    Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowań, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.

3.    Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej w zasób jego własnych doświadczeń.

4.    W pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

5.   Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy według odrębnych przepisów. Prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat)

6.    Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

7.    Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.

8.    Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania w przedszkolu realizowanego w danym oddziale.

9.    Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju.

10.  Nauczyciele planują prace z dziećmi cyklicznie, opracowując miesięczne plany wychowawczo-dydaktyczne i są odpowiedzialni za jakość pracy.

11.  Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i nauczania dzieci.

12.  Przedszkole organizuje dni otwarte 1 raz na kwartał.

13.  Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż trzy razy w roku.

14.  Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

15.  Nauczyciel przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.

16.   Nauczyciele, wychowawcy organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną współpracując z rodzicami w trakcie bieżącej pracy z dziećmi oraz w formie:

·        zajęć rozwijających uzdolnienia

·        zajęć specjalistycznych

·        porad i konsultacji

Dokumentacja udzielanej pomocy znajduje się w dziennikach zajęć.

17.  W Przedszkolu Nr 3 w Płońsku w miarę bieżących potrzeb funkcjonują zespoły zadaniowe, m.in. programowy, metodyczny, wychowawczy i profilaktyczny, zarządzania, szkoleniowy. Każdy zespół pracuje zgodnie z planem pracy zespołu na dany rok szkolny. Praca zespołów jest dokumentowana w sposób przyjęty przez zespół w uzgodnieniu z dyrektorem.

 

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

 

§ 25.

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

a)     W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Takim przypadkiem może być:

·       sytuacja rodzinna (np.: dziecko z rodziny patologicznej, śmierć matki, porzucenie dziecka przez matkę);

·       sytuacja prawna dziecka (adopcja, rodzina zastępcza);

·       sytuacja materialna (np.: matka zmuszona podjąć pracę);

·       szybki, intensywny rozwój dziecka, które dorosło do przedszkola i czuje potrzebę kontaktu z dziećmi (np.: zdolny jedynak)

b)    Odbywające roczne przygotowanie przedszkolne

2.    Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.    Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-edukacyjnego uwzględniając zasady:

a)     akceptacji takim, jakie jest,

b)    zaspokajania potrzeb dziecka,

c)     aktywności,

d)    indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

e)     organizowania życia społecznego, przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,

f)      integracji, aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

g)     poszanowania godności osobistej, życzliwości, podmiotowego traktowania,

h)    ochrony przed wszystkimi formami pomocy fizycznej bądź psychicznej,

i)       szacunku dla wszystkich.

4.    Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5.    Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu na początku roku szkolnego.

6.    Na podstawie uchwał rady pedagogicznej dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków, gdy:

·        dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności,

·        rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za wyżywienie przez okres 1 miesiąca,

·        gdy dziecko zagraża zdrowiu, higienie i bezpieczeństwu innych dzieci i swojemu

·        skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

7.    Rekrutacja w przedszkolu trwa od 01.03.- 31.03. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest pobranie karty zgłoszenia od dyrektora placówki.

8.    W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza niż ilość miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.

9.    W przypadku, gdy liczba dzieci jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decyduje społeczna komisja powołana przez  dyrektora przedszkola.

·       Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

10.  Powołana komisja kwalifikacyjna składa się: z przedstawicieli rady pedagogicznej

11.  Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5- letnie i  6 letnie, dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci; matek, ojców i dzieci wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych oraz dzieci z rodzin wielodzietnych.

 

ROZDZIAŁ VII

Rodzice

§26

1.    Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

      a ) przestrzeganie niniejszego statutu,

b)    respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

c)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą  dziecku pełne bezpieczeństwo,

d)    terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

e)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,

f)      niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

g)     zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci pięcioletnich i sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

h)    zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

i)       wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

j)       inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

§27

1.    Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.    Rodzice mają prawo do:

a)     zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej,

b)    uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka

c)     uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,

d)    uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

e)     wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji przedszkola,

f)       wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

g)     zwrócić się do dyrektora przedszkola z pisemnym wnioskiem o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

h)    do niewyrażania zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§28

1.    Przedszkole gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne  przepisy.

 

Tekst jednolity

Statutu Przedszkola Nr 3 w Płońsku

ul. Wolności 18

wprowadzony dnia 20.11.2014 r.

uchwałą Nr 3/2014/2015

 

 


 

Załącznik Nr 1 do Statutu

w związku z podjęciem uchwały Nr 6 2014/2015

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 3 w Płońsku z dnia 02.03.2015r.

w sprawie zmian w Statucie Przedszkola Nr 3

 

§ 1

Wprowadzić do Statutu Przedszkola Nr 3 w Płońsku następujące zmiany:

 

w Rozdziale VI § 25 pkt. 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 

w Rozdziale VI § 25 dodaje się  następujące punkty w brzmieniu:

c)         W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające kryteria obowiązkowe (art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 • Wielodzietność rodziny kandydata (Załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.)
 • Niepełnosprawność kandydata (Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. .U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (Załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. .U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (Załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem).
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą (Załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. .U. z 2013 r. poz.135)

d)     Kryteria obowiązkowe są punktowane i posiadają taką samą wartość punktową od 0-1

e)      Jeżeli liczba dzieci spełniających kryteria obowiązkowe jest większa niż liczba miejsc w Przedszkolu o przyjęciu do Przedszkola będą decydowały kryteria dodatkowe uchwalone przez organ prowadzący – Radę Gminy Miasto Płońsk.

 

w Rozdziale VI § 25 pkt. 11 usuwa się zapis: 6 – letnie.

 

Podstawa Prawna:

Na podstawie art. 50. ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 52, ust. 2 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

 

 

Serdecznie zapraszamy Rodziców do odwiedzania Akademii Rodzica, w której znajdą Państwo ważne informacje dotyczące Przedszkola oraz ciekawe artykuły poruszające istotne dla Rodzica zagadnienia.
Życzymy miłej lektury.

   Misja Przedszkola jest jego organizacyjnym samookreśleniem się - przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy kierować się w codziennych działaniach prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Misja konkretyzuje ogólny cel działania przedszkola. Odpowiada na pytanie: PO CO ISTNIEJĘ?

   Klarowna odpowiedź na to pytanie sprawiła, że określiliśmy cele ogólne, nadaliśmy konkretny kształt temu, co będzie działo się w naszym Przedszkolu, daliśmy miejsce wszystkim ważnym strukturom, tak by każdy mógł umiejscowić w misji przedszkola siebie. Jesteśmy przekonani, że misja dobrze skonstruowana daje również poczucie bezpieczeństwa i jest podstawą wszelkich dobrych relacji w przedszkolu: nauczyciel - rodzic, rodzic - dyrektor i dyrektor - nauczyciel.

 

"Dajmy dzieciom możliwości , by stawało się badaczem, odkrywcą i w końcu twórcą, wiedziało o tym, jak żyć i jak postępować”

 

Nasze przedszkole stwarza dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz zaspokojenia jego potrzeb i aspiracji, pomaga osiągnąć gotowość szkolną.

Akceptujemy każde dziecko takim jakie jest, szanujemy jego godność osobistą, stoimy na straży praw dziecka, budujemy jego system wartości i kształtujemy tożsamość.

Stosujemy aktywne metody pracy w całym procesie edukacyjnym, rozwijamy umiejętności dziecka, wyzwalamy jego samodzielność i aktywność.

Zapewniamy wszechstronne warunki do rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka, rozbudzamy jego inwencję twórczą.

Aktywnie wspieramy rodzinę w procesie wychowania, staramy się sprostać jej oczekiwaniom w sprawach rozwoju dziecka.

Mamy bogatą ofertę wielokierunkowej edukacji dziecka, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną.

Istotą naszej pracy jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz atmosfery zrozumienia i życzliwości.

Szanujemy decyzje dziecka przy dokonywaniu wyborów, uczymy kompromisowego rozwiązywania konfliktów oraz opanowywania negatywnych emocji.

Jesteśmy otwarci na wszechstronną współpracę z rodzicami i całym środowiskiem lokalnym.

Angażujemy się we wszystkie działania mające na celu dobro i prawidłowy rozwój dziecka.

Działamy na terenie Miasta Płońsk.

Zapewniamy okazję do różnorodnych, ciekawych zajęć, umożliwiając wszechstronny rozwój osobowy, intelektualny, psychiczny, zdrowotny i społeczny.

Istniejemy, by przekazywać dzieciom wiedzę i umiejętności potrzebne w dalszym życiu, wyposażając je  w system wartości uniwersalnych.

Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w korelacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

Chcemy by wychowanek przedszkola był samodzielny, twórczy, otwarty, na kontakty z innymi, dobrze przygotowany do rozpoczęcia nauki w szkole.

Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego lub ruchowego.

Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne, smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę pedagogiczną, przyjemne otoczenie przyrodnicze. Umożliwiamy udział w zajęciach dodatkowych.

„Uczynić dziecko aktywnym, twórczym, myślącym, wrażliwym i otwartym"

 

 „Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy lecz przekazujmy.

Pozwalajmy dzieciom pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.”

Janusz Korczak

 

   Słowo wizja z definicji ma zabarwienie pozytywne, tak więc i wizja przedszkola jest stworzeniem obrazu, polem, w którym urzeczywistniamy swoje marzenia. Jeśli tak jest, wizja sprawia, że z dużo większym zapałem rozpoczynamy pracę, działamy bez względu na trudności jakie piętrzą się przed nami, bo nadaje temu wszystkiemu sens, dodaje mocy twórczej i motywacji. Wizja wyzwala w nas odwagę, by dokonywać czegoś bardzo ambitnego, nieprzeciętnego, czegoś, czego nie odważylibyśmy się dokonać bez widzenia jasnych stron naszych działań i pozytywów naszego postępowania. Wizja pozwala sięgać po rzeczy wielkie, wspinać się na szczyt, na którym marzenia i jawa zlewają się w jedno.

   Wizja naszego przedszkola stawia dziecko w centrum zainteresowania, bo to ono jest budowniczym samego siebie, co niejako dokładnie wyznacza jego miejsce, a co za tym idzie miejsce wychowawcy, który staje się pomocnikiem, a nie twórcą, tym który wspiera rozwój dziecka, a nie dokładnie określa jego przebieg. To dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel za nim podąża.

   Wizja naszego przedszkola obejmuje również aspekt edukacyjny, pozwala na śmiałe eksperymentowanie ze światem i zjawiskami w nim zachodzącymi, co sprawia, że nauka i zdobywanie wiedzy to przyjemność i wspaniała przygoda, a nie przykry obowiązek.

 • Pragniemy pobudzić inwencję twórczą dziecka poprzez samorealizację w ekspresji muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 • Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu będą miały stworzone przyjazne warunki rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego i fizycznego.
 • Będziemy rozpoznawać indywidualne potrzeby wychowanków i starać się je zaspokoić.
 • Chcemy, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci.
 • Naszym marzeniem jest, aby nasi wychowankowie wyrośli na ludzi wrażliwych, twórczych, o szerokich zainteresowaniach, o różnorodnych talentach i umiejętnościach.

Prawa i obowiązki przedszkolaka

Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania,
- ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej,
- poszanowaniu jego godności osobistej,
- poszanowaniu własności,
- opieki i ochrony,
- partnerskiej rozmowy na każdy temat,
- akceptacji jego osoby.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

- Przestrzegać wszelkich umów zawartych z nauczycielką, a w szczególności:
- nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,
- zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
- szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
- dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, których przebywa,
- przejawiać właściwy stosunek do rówieśników osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych

Zostań sponsorem

Nasze przedszkole liczy już prawie 50 lat. Pragniemy, by koszty funkcjonowania placówki były jak najniższe. Chcielibyśmy zaoferować naszym dzieciom jak najbogatszą ofertę programową. Każda działalność wymaga jednak nie tylko zaangażowania pracowników, ale również odpowiedniego czasu i funduszy. Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

 • całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć
 • dostarczanie usług (np. przewozowych, remontowych)
 • doposażanie przedszkola (np. zabawki, pomoce dydaktyczne)
 • organizację spotkań, pogadanek, występów
 • wszelkie inne atrakcyjne propozycje.

Wdzięczność i radość dzieci jest wartością nieocenioną. Możemy zaoferować zamieszczenie informacji o sponsorze i jego ofercie a także reklamy:

 • na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola
 • na zewnątrz budynku,
 • w przedszkolnej gazetce.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola tel. 23/ 662 26 10

Wszelkie uwagi i pytania można także zadawać poprzez nasz e-mail.

Już kilka firm i osób dołączyło na grona naszych przyjaciół, MOŻE ZNAJDZIE SIĘ KTOŚ JESZCZE?

 

Zestaw programów na rok szkolny 2015/2016
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w naszym przedszkolu w oparciu o:

Podstawa programowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (Załącznik Nr 1 do
Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012)

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej 8.00 – 13.00

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące programy wychowania w przedszkolu:

Programy główne:

 1. „ Program wychowania przedszkolnego” Elżbieta Tokarska, Iwona Kopała. Wydawnictwo PWN 2014- realizowany w grupach: 3 i 5- latków.
 2. „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwona Broda Program wychowania przedszkolne-go. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2010 - realizowany w grupach: -4 - latków.
 3. „Program Nauczania Języka Angielskiego” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska Wydawnictwo Macmillan – realizowany w grupie 5- latków.

 Programy wspomagające:

 1. Program Profilaktyczno - Wychowawczy - opracowany przez Zespół Programowy nauczycieli Przedszkola Nr 3 w Płońsku i realizowany we wszystkich grupach wiekowych.
 2. Program adaptacyjny „Przedszkolakiem jestem już”– opracowany przez kol. Joannę Jasińską, Magdalenę Jarosińską, Annę Rasińską realizowany w grupie trzylatków.
 3. Program własny „ Odkrywcy natury” – opracowany przez kol. Agnieszkę Kędzierską – realizowany w grupie 4- latków.
 4. „Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, realizowany w grupie 5-latków.
 5. „ Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” –program profilaktyki chorób odkleszczowych, realizowany w grupie 4- latków.
 6. Program Profilaktyki Zdrowotnej prof. Z. Jańczuka realizowany we wszystkich grupach wiekowych.
 7. Program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” – E. Gruszczyk – Kolczyńska, E.Zielińska.
 8. Program „Czytające Przedszkola” realizowany w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom.”
 9. Program „Bezpieczne Przedszkole” Agata Gabrysz i Aleksandra Baraniak
 10. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh”
 11. Ogólnopolski projekt „ Dzieciństwo bez próchnicy” realizowany we wszystkich grupach wiekowych.
 12. Program  Partnerski REBA  - program zbiórki zużytych baterii.
 13. Program KOMPUTERY ZA TONERY – program zbiórki zużytych tonerów.

PONADTO:
Przedszkole uczestniczy w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” i należy do „KLUBU CZYTAJĄCYCH PRZEDSZKOLI”.
Dzieci mają możliwość kontaktu ze sztuką teatralną poprzez udział w systematycznie organizowanych teatrzykach z udziałem profesjonalnych aktorów.

W pracy dydaktyczno–wychowawczej wykorzystujemy:
- metody pedagogiki zabawy
- naturalnej nauki języka
- koncepcji pedagogicznych m.in: R. Labana,
- metody „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz,
- metodę operacyjnego nauczania matematyki wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej,
- ćwiczenia kinezjologiczne P. Dennisona
- metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
- relaksacji w/g Jacobsona
- ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
- dramę
- metodę gimnastyki rytmicznej Alfreda i Marii Kniessów

Każdy nauczyciel, prowadząc pracę wychowawczo-dydaktyczną przy wyborze metod kieruje się przeze wszystkim ich skutecznością, własnym doświadczeniem, upodobaniami i zainteresowaniami dzieci.

Cel priorytetowy na lata 2010 - 2013:

"Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką"

 

Cele szczegółowe:

2010 - 2011

Kreowanie postawy twórczej dziecka w zakresie aktywności muzycznej.

6.30 – 8.30 - Czas otwarty (schodzenie się dzieci, praca indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań).

8.30 – 8.45 - Zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne, czynności higieniczno – porządkowe.

8.45 – 9.00 - Śniadanie.

9.00 -  9.40 - Czas zadaniowy (programowe oferty edukacyjne, eksperymentowanie, działanie, doświadczanie, sprawdzanie)

9.40 – 10.10 - Zabawy, rozwijanie własnych zainteresowań.

10.10 – 11.30 - Czas bezpośredniego obcowania z naturą i aktywności ruchowej.

11.30 – 11.45 - Czynności higieniczno – zdrowotne przed obiadem.

11.45 – 12.15 - Obiad

12.15 – 14.15 - Czas relaksacyjny oraz zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze.

14.15 – 14.30 - Zabawy ruchowe, rozwijanie możliwości fizycznych własnego ciała.

14.30 – 14.45 - Podwieczorek

14.45 – 17.00 - Czas otwarty – praca indywidualna, zespołowe zabawy w sali i w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci.

Koszty miesięczne korzystania dziecka z przedszkola składają się z:
- opłaty za godzinę poza podstawą godzin bezpłatnych - 1 zł
- opłaty za żywienie: 6 zł za 3 posiłki, (odliczane są dni nieobecności)
- opłaty na Radę Rodziców w wysokości - 50 zł

We wrześniu pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 33 zł na ubezpieczenie dziecka.

Istnieje możliwość dostosowania posiłku do indywidualnych zdrowotnych potrzeb dziecka (alergie pokarmowe)
Aktualny tygodniowy jadłospis znajduje się na tablicy informacyjnej.

Wszystkie opłaty należy wnosić od 10 do 15-go każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana jest kwota stanowiąca wielokrotność dziennej stawki żywieniowej (w miesiącu następnym).

Nad całością pracy naszego przedszkola czuwa Pani Dyrektor – mgr Justyna Liberek.

W przedszkolu działają 4 grupy wiekowe.

I grupa - Krasnoludki
nauczycielki: Anna Rasińska, Justyna Liberek
pomoc nauczyciela: Agata Komorowska
personel techniczny: Katarzyna Ambroziak

II grupa - Muchomorki
nauczycielki: Joanna Jasińska,
pomoc nauczyciela: Irena Nalborska
personel techniczny: Joanna Wiśniewska

III grupa - Pszczółki
nauczycielki: Barbara Kołodziejczyk, Agnieszka Kędzierska
personel techniczny: Grażyna Fronczak

IV grupa - Gumisie
nauczycielki: Magdalena Jarosińska, Elżbieta Zdunowska
personel techniczny: Małgorzata Kulasiewicz

Organizacją i przygotowaniem posiłków zajmują się:
intendent - Emilia Górczyńska,
kucharka - Barbara Ryczkowska,
i pomoce kuchenna - Agnieszka Wiśniewska i Jolanta Wiśniewska


Wielki zaszczyt mamy - do Przedszkola zapraszamy.
Dzieci od 2,5 do 5 lat, bo to ich radosny świat!
Dużo tutaj się bawimy – rysujemy i tańczymy,
A gdy dosyć ruchu mamy chętnie bajek posłuchamy.
Nasze Panie nas kochają – miły uśmiech zawsze mają.

Zapewniamy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców i środowiska lokalnego, staramy się uwzględnić wszelkie sugestie i potrzeby:

 • przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00;
 • dzieci mogą korzystać z 3 pysznych posiłków w ciągu dnia (śniadanie, obiad, podwieczorek); w jadłospisach uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci z dietami i uczuleniami. Wszystkie posiłki wykonywane są przez personel kuchni unikając półproduktów i konserwantów;
 • dbając o zdrowie wychowanków w czasie między posiłkami dzieciom podawane są owoce, warzywa i napoje.
 • ramowy rozkład dnia dla każdej z grup opracowany jest indywidualnie, ponieważ zawsze bierzemy pod uwagę wiek i właściwości rozwojowe dzieci;
 • wszyscy pracownicy przedszkola znają i przestrzegają praw dzieci.


Ponadto zapewniamy kadrę dla której Państwa Dziecko będzie jedyne i niepowtarzalne, a także atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonych salach zabaw i zajęć.

Przedszkole jest otwarte na wszelkie działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka i kształtowania w nim poczucia własnej wartości.

Jadłospis tygodniowy

GODZINY PODAWANIA POSIŁKÓW:
Godzina 8.45 - Śniadanie
Godzina 10.00 – owoce, soki
Godzina 11.45 - Obiad
Godzina 14.30 - Podwieczorek

Organizujemy

 • w ciągu roku wiele uroczystości o charakterze rodzinnym i integrującym społeczność przedszkolną – mamy własne tradycje: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Wieczór wigilijny, Spotkanie z Mikołajem, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Bal karnawałowy, Pożegnanie Zimy – Powitanie Wiosny, Święta rodzinne, Pożegnanie Przedszkola
 • z powodu różnic indywidualnych w tempie rozwoju psychomotorycznego dzieci organizujemy również zajęcia kompensacyjno - korygujące, wyrównawcze oraz zajęcia w zespołach zainteresowań dla dzieci uzdolnionych.
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich - Do bezstresowego pokonania przez dziecko progu przedszkolnego bardzo ważne jest zapoznanie z nowym otoczeniem, poznanie wychowawcy przez dziecko i rodzica, wymiana informacji. W tym celu proponujemy rodzicom okres przygotowawczy w ostatnim tygodniu sierpnia poprzedzony dniem „otwartych drzwi” w czerwcu.
 • zajęcia otwarte dla Rodziców.
 • na przestrzeni całego roku w grupach, organizowane są uroczystości urodzinowe naszych wychowanków. W dniu swoich urodzin, czy imienin, każde dziecko jest najważniejszą osobą w całym przedszkolu – otrzymuje życzenia od kolegów i pracowników, organizowane są zabawy i tańce integracyjne. Tego dnia dzieci spożywają posiłki przy wspólnym stole, a najważniejszym dla jubilata czy też solenizanta momentem jest słodki poczęstunek dla wszystkich przygotowany przez rodziców.
 • organizujemy też akcje charytatywne m. in. na rzecz pomocy dzieciom, pomoc bezdomnym zwierzętom w schroniskach, akcje odzysku surowców wtórnych itp.
 • liczne wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze.


Wszystkim dzieciom pomóc chcemy – dodatkowe zajęcia oferujemy:

Logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski i zajęcia rytmiczno - taneczne

Zajęcia dodatkowe są prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi:
- gimnastyka korekcyjna – pani Ewa Kalman
- język angielski - panie Małgorzata Szelągowska i Monika Edyta Zabłocka
- zajęcia logopedyczne – Olga Ewelina Kaczyńska
- rytmika – Iga Wierzejska
- zajęcia muzyczno - taneczne - pan Mariusz Pospieszyński


Zapraszamy:

- artystów teatrów objazdowych, artystów cyrkowych
- przedstawicieli różnych zawodów
- rodziców i członków rodziny na zajęcia i uroczystości przedszkolne
- dzieci ze szkół i przedszkoli
- władze samorządowe

Do przedszkola z radością chodzimy – piękne rzeczy tworzymy.
Na zajęcia Rodziców zapraszamy – przychodzą chętnie Tatusiowie i Mamy.
Razem tańczymy, miło się bawimy – my każdego ugościmy.

Uczestniczymy:

Bierzemy udział w wielu konkursach, imprezach i akcjach charytatywnych oraz uroczystościach organizowanych przez środowisko lokalne. Zdobywamy cenne nagrody, dyplomy, uznania i podziękowania. O wydarzeniach z życia przedszkola można przeczytać w prowadzonej od założenia placówki kronice.

Współpracujemy:


Nasze Przedszkole jako instytucja oświatowa nie jest placówką zamkniętą. Współpracujemy: - ze szkołami podstawowymi - w celu podniesienia skuteczności naszej pracy pedagogicznej i umożliwienia dzieciom jak najlepszego startu w szkole
- miejskimi przedszkolami
- Szkołą Muzyczną
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- Biblioteką Miejską
- Hospicjum
- Domem Dziecka
- MCSiR
- MCK
- Schroniskiem dla Zwierząt Chrcynno
- Nadleśnictwem
- zakładami pracy rodziców (poradnia zdrowia, straż pożarna, policja, osiedlowa sieć komputerowa)
- organami nadrzędnymi – Urząd Miejski, Delegatura Kuratorium w Ciechanowie, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

Bardzo cenimy sobie współpracę ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym. Powiększa się też lista partnerów i sponsorów wspomagających naszą działalność. Chętnie promujemy się w środowisku.

Czy Wy wiecie, czy Wy wiecie,
Gdzie jest takie miejsce w świecie?
Gdzie jest miło, nastrojowo,
Kolorowo, odlotowo?

 

 

  Jest to miejsce, gdzie wraca się po wielu latach, serce mocniej uderza, a do oczu cisną się łzy wzruszenia - tak można napisać tylko o przedszkolu, które stało się drugim domem, gdyż zaspokoiło najważniejsze potrzeby małego, rozwijającego się człowieka. Przedszkole Nr 3 w Płońsku jest właśnie takim miejscem, w którym panuje wspaniała atmosfera i pomimo upływu lat pamięć o nim jest wciąż żywa. Wszyscy pracują wspólnie dla dobra najmniejszych, których poczucie bezpieczeństwa, radość w oczach i chęć przebywania z nami stają się priorytetami w naszej pracy.

   Przedszkole Nr 3 powstało ponad 50 lat temu i po dzień dzisiejszy służy mieszkańcom miasta Płońsk prowadząc działalność opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną w atmosferze przyjaznej dziecku. Znajduje się w centrum miasta przy ul. Wolności 18. Najlepiej jak potrafimy wspomagamy rodziców w wychowaniu najmłodszych mieszkańców miasta, by przygotować ich do uczestnictwa w życiu na kolejnych szczeblach rozwoju. Wielu naszych wychowanków osiągnęło już ogromny sukces i nigdy o nas nie zapomniało. Dowodem tego są częste odwiedziny oraz to, że własne dzieci również oddają pod naszą opiekę, chociaż od tego czasu wiele się zmieniło.

   Idąc od ulicy Płockiej przy której mieści się Miejski Ratusz w głąb ulicy Wolności miniecie Gimnazjum Nr 2 i Dom Dziecka, Waszym oczom ukaże się jednopiętrowy budynek, który otacza ogród, będzie to znaczyło, że jesteście na miejscu. Otwórzcie furtkę i wejdźcie do środka. Zapraszamy!!!

Drukuj

Otwórz mapę w nowym oknie

   Budynek z zewnątrz bardziej przypomina domek z bajki niż instytucję oświatową. Jasna elewacja, uporządkowane otoczenie, urządzenia ogrodowe, mnóstwo bujnej i ciekawie rozmieszczonej zieleni w którą wtapia się co rano gromada wędrujących tu dzieci już z daleka sprawiają miłe wrażenie. Czytelny napis informuje, że mieści się tu Przedszkole nr 3 w Płońsku i jest to ul. Wolności 18.

   Budynek, w którym się mieścimy powstał specjalnie dla potrzeb i celów edukacji przedszkolnej. Posiada przyległy, przestrzenny ogród, który jednocześnie osłonięty jest od nadmiaru słońca koronami pięknych drzew. Teren przedszkolnego ogrodu z trawiastą nawierzchnią, wyposażony jest w urządzenia do zabaw, piaskownice i altanki. Każda z grup wiekowych posiada swój ogród do zabawy, co nie znaczy wcale, że tylko tam wolno przebywać dzieciom. Staramy się, aby wszystkie się znały, żeby starszaki miały kontakt z maluchami i dostrzegały ich zagubienie, niezaradność i niosły młodszym pomoc.

   Obecnie w jednopiętrowym budynku mieszczą się 4 sale zabaw i zajęć dla każdej grupy wiekowej, z przyległą do każdej z sal łazienką, sala gimnastyczna, pokój metodyczny, biblioteka, gabinet komputerowy oraz pokój, w którym można swobodnie prowadzić indywidualne spotkania z rodzicami. Zapraszamy do środka.

   Przez drzwi, którymi wejdziecie do budynku od 1960 roku wchodziło już wiele pokoleń. Mamusie i Tatusiowie, którzy sami kiedyś mając kilka lat i przytulając mocno misia rozpoczynali swoją edukację w „Trójce”, dziś przyprowadzają do nas swoje pociechy. Jesteśmy z tego bardzo dumni!!!

   Gdy przestąpicie próg znajdziecie się w przytulnym ganeczku, spójrzcie w prawo: tu wisi jadłospis. Wszystkie dzieci proszą odprowadzających je dorosłych o przeczytanie, jakie smakołyki będą jadły w danym dniu. To codzienny rytuał!!! Na wprost wejścia każdy Rodzic szybko dostrzeże najważniejsze bieżące ogłoszenia, a po lewej stronie wyeksponowane są Prawa wszystkich Dzieci – to bardzo ważne!!!

   Wystarczy krok naprzód i szklane drzwi otworzą się, by wprowadzić Was do kolorowego holu. Tu mieszczą się szatnie przedszkolaków. Każde dziecko ma swoją półkę i wieszak z własnym znaczkiem, gdzie może zostawić kurtkę i buciki. Na czterech tablicach każda grupa prezentuje swoje prace oraz ekspozycje przestrzenne dostosowane do przerabianych treści. Tutaj zawsze, bez względu na porę roku, jest kolorowo, czysto i miło. Po lewej stronie jest nasze centrum dowodzenia, czyli kancelaria i gabinet Pani Dyrektor.

   Z szatni wchodzi się do sal trzylatków i czterolatków. Znajdujące się tuż za gabinetem pani Dyrektor schody wiodące na dół to droga do przedszkolnej kuchni z której codziennie ulatniają się kuszące zapachy ulubionych potraw naszych pociech. Schodami na górę traficie do sal pięcio i sześciolatków. Na I piętrze mamy do dyspozycji również salę gimnastyczną w której dzieci ćwiczą, odbywają zajęcia z rytmiki i tańca towarzyskiego. Sala ta często zamienia się również w salę balową, teatralną lub koncertową. Tutaj także gościmy najbliższych na przeróżnych uroczystościach. W sali gimnastycznej odbywają się także nasze spotkania i działania związane z realizacją zadań rocznych.

   Wszystkie pomieszczenia z których korzystają dzieci sprzyjają ich dobremu samopoczuciu, są widne, bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne i urządzone zgodnie z potrzebami. Nic w ich urządzeniu nie jest sprawą przypadku i nic nie ogranicza swobody dzieci. Sale służą do zabawy, pracy, odpoczynku i jako jadalnie. Jest w nich to, co konieczne, a różne możliwości psychoruchowe, potrzeby, różnice w poziomie rozwoju umysłowego i fizycznego, odmienne wymagania programowe sugerują o „inności” ich zagospodarowania. Trzeba tu być, by mówić o ich cieple.

   Nie myślcie jednak, że cały czas siedzimy w budynku. Przecież mamy piękne ogrody pełne różnorodnej roślinności i urządzeń. Za budynkiem jest również górka do zabaw na śniegu i plac do organizowania ciekawych zajęć grupowych na świeżym powietrzu. Tutaj też odbywają się nasze pikniki. Estradę z powodzeniem zastępuje uroczy taras osłonięty dachem od nadmiaru słońca. Na tarasie często urządzamy także zabawy lub wspólne posiłki.

   Czasami pakujemy swoje plecaki i ruszamy na wycieczki. Poznajemy nasze miasto, odpoczywamy na łonie natury albo elegancko ubrani jedziemy do teatru obejrzeć ciekawe przedstawienie.

   We wszystkich tomach kroniki widać tempo pracy przedszkola, zaangażowanie pracowników, odpowiedzialność za przedszkolny dzień, różne formy uroczystości przedszkolnych, kontakty z bliższym i dalszym środowiskiem, udziały i osiągnięcia dzieci w konkursach i imprezach, współpracę z różnymi placówkami oraz zadowolenie dzieci i rodziców, którzy chętnie kontaktują się z dyrektorem i nauczycielkami, pomagają wtedy, gdy trzeba coś zreperować, przebudować czy pomalować. Corocznym absolwentom żal się z nami rozstawać.

   Nie jesteśmy w stanie przedstawić Wam całego Przedszkola, wszystkich jego uroków, tajemnic, niespodzianek i chwil cudownych zabaw oraz ciekawej nauki – tego wszystkiego musicie doświadczyć sami!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Galeria zdjęć

 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć
 • Galeria zdjęć